Zveme všechny rodiče nově přijatých dětí na informační schůzky, které se budou konat dne 11. 7. 2024 od 15:30 v budově MŠ.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zápis do mateřské školy Komárov pro školní rok 2024/2025 bude probíhat dne 14.5.2024 v čase od 8:00 do 16:30

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze získat v termínu od 2.4. do 10.5. 2024.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a seznámení s kritérii pro přijetí dítěte lze stáhnout na našich internetových stránkách v sekci ke stažení: https://www.mskomarov.cz/ke-stazeni/

Doklady k Zápisu:

  • Žádost o přijetí (lékařské potvrzení o očkování dítěte dle zákona, případně kopie očkovacího průkazu)
  • Rodný list dítěte (kopie)


V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném

pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad

nemají, předloží (po domluvě s ředitelkou školy) ve lhůtě, kterou ředitelka

stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na

pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Pod

vrškem 5360, Zlín 760 01.

Tyto dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

1. osobním podáním v mateřské škole dne 14.5.2024,

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na: mskomarov73@seznam.cz,

3. poštou na adresu školy: Mateřská škola Komárov, okres Zlín, příspěvková organizace, Komárov 73, 763 61 Napajedla

4. do datové schránky školy (cepdcxy).

Informace:

  • podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování
  • rozhodování bude probíhat na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 13.6.2024
  • seznam registračních čísel žadatelů, kteří budou přijati na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě – vstupní dveře do MŠ
  • žadatelům jejichž registrační číslo nebude na zveřejněném seznamu a nebudou přijati bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.Telefon :

+420 577 544 623

Email:

mskomarov73@seznam.cz

Adresa:

Komárov 73

763 61 Napajedla